LØREN OG REFSTAD SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR LØREN SKOLES MUSIKKORPS

 

Vedtatt på årsmøtet 29.10.99. Revidert på årsmøtet 31.10.00, 30.10.01, 17.2.04, 10.3.10 og 4.3.12.

 

§ 1 Organisasjon

 

Løren skoles musikkorps, videre kalt korpset, er stifta 4. september 1924. Korpset er tilslutta Norges Musikkorps Forbund, videre kalt NMF, gjennom Oslo krets av NMF.

 

 

§ 2 Formål

 

Korpset har som formål å stimulere medlemmenes interesse for musikk og utvikle deres musikalske evner gjennom opplæring på instrumenter, samt søke å fremme et sunt og godt kameratskap blant medlemmene og derved bidra til et godt barne- og ungdomsmiljø ved Løren skole og i Bjerke bydel.

 

Konserter, gatespill og deltaking i arrangementer som skolen, nærmiljøet og NMF arrangerer, skal vekke interesse for korpset og korpsbevegelsen.

 

 

§ 3 Medlemsskap

 

Interesserte elever kan søke opptak som medlemmer. Søknad om opptak må være skriftlig og må være medunderskrevet av foresatte dersom søkeren er under 15 år. Den/de foresatte må samtidig skriftlig godta korpsets og støtteforeningas vedtekter, og det obligatoriske medlemsskapet i korpsets støtteforening.

Utmelding skal også være skriftlig, og medunderskrevet av foresatte om barnet er under 15 år.

 

Aspiranter

Aspiranter tas normalt opp fra 3. klasse ved skoleårets start. Styret kan tillate opptak på andre klassetrinn og til andre tider.

 

Korpsmedlemmer

Etter gjennomgått aspiranttid markeres årsfesten overgangen til hovedkorpset. Her kan en være aktiv til 31.7 i det året en fyller 19 år.

 

Tillitsvalgte

Korpset skal ha en tillitsvalgt for hvert 20. medlem. De tillitsvalgte velges av og blant korpsmedlemmene.

 

 

§ 4 Forholdet til NMF

 

Ved innmelding i korpset blir en automatisk medlem av NMF, og plikter å følge korpsets, kretsens og NMFs vedtekter og vedtak.

 

Alle medlemmer i korpset skal gi medlemsskapsopplysninger på NMFs skjemaer og melde fra til korpsstyret om endringer. Opplysningene blir gitt videre til NMF og blir registrert der. Det er ikke adgang til reservasjon mot registrering i NMF.

 

Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar, utregna etter medlemstallet pr. 1. november.

 

 

§ 5 Suspensjon og eksklusjon

 

Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon.

 

Suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret i NMF.

 

 

§ 6 Årsmøtet

 

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Styret innkaller skriftlig alle korpsmedlemmer med stemmerett (fylt 15 år) og foresatte til medlemmer under 15 år seinest seks uker før møtet. Seinest to uker før årsmøtet skal styret sende ut årsmelding, revidert regnskap pr. 31. desember og forslag til budsjett for neste driftsår.

 

Forslag som ønskes behandla på møtet, må sendes skriftlig til styret innen fire uker før årsmøtet. Styret behandler forslaget og sender det ut med si innstilling innen to uker før årsmøtet.

 

Årsmøtet konstitueres ved godkjenning av innkalling og saksliste. Deretter velges møteleder, protokollfører, underskrivere av protokoll samt tellekorps i tilfelle det kan bli nødvendig.

 

Årsmøtet skal ha følgende sakliste:   1. Årsmelding

2. Regnskap med revisjonsberetning

3. Forslag

4. Fastsetting av kontingent og avgifter

5. Budsjett

6. Valg

-          styre

-          to revisorer

-          valgkomité

 

Korpsmedlemmer som har fylt 15 år og foresatte til korpsmedlemmer under 15 år har stemmerett på årsmøtet. Foresatte til korpsmedlemmer som har fylt 15 år, kan gis fullmakt av barnet. Dersom den/de foresatte er innmeldt i NMF gjennom korpset, gis stemmerett også på dette grunnlaget.

 

Korpsmedlemmer som ikke har fylt 15 år, har tale- og forslagsrett. Det samme gjelder representanter fra NMF, foresatte til korpsmedlemmer over 15 år som ikke er medlem av NMF eller fått fullmakt av barnet, eller andre som vedkommende årsmøte bestemmer.

 

 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret ved vanlig flertallsvedtak bestemmer det, eller dersom 1/3 av de som har stemmerett krever dette skriftlig.

 

Styret plikter å sende innkalling med grunngitt saksliste for ekstraordinært årsmøte seinest to uker etter at krav er satt fram, og med minst de varslingsfrister som gjelder for ordinære årsmøter. Ekstraordinært årsmøte kan ikke varsles eller holdes i skoleferiene, og kan bare behandle de sakene som står i innkallinga.

 

 

§ 8 Valg

 

Ved avstemminger gjelder vanlig flertall, dersom ikke noe annet er bestemt i vedtektene eller årsmøtet. Avstemminga skal være skriftlig når minst tre med stemmerett ønsker det.

 

De som har vært styremedlemmer i siste periode har ikke stemmerett ved godkjenning av årsmelding og regnskap.

 

De som velges må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv. Foresatte til korpsmedlemmer som velges inn i styret, blir samtidig innmeldt i NMF.

 

Valgkomiteen, i samarbeid med det sittende styret, avgjør hvor mange styremedlemmer det skal innstilles til valg på. Dersom ikke årsmøtet bestemmer noe annet, har styret i perioden fullmakt til å omfordele eller fordele arbeidsoppgavene seg i mellom slik at de nødvendige arbeidsoppgaver blir utført, jfr. vedtektene § 9. Forutsetninga er at den/de det gjelder samtykker.

 

Valget gjelder for ett år. For å sikre kontinuitet i styret kan inntil halvparten av styrets medlemmer velges for to år.

 

Dersom ikke årsmøtet bestemmer noe annet har styret også fullmakt til å supplere seg med ytterligere styremedlemmer i perioden når styret mener det er nødvendig eller ønskelig. Alle styreverv gjelder fram til neste årsmøte. Slike suppleringer legges fram på første medlems­møte for etterfølgende godkjenning.

 

I tillegg til styre, velger årsmøtet en valgkomite med en leder og to medlemmer og en revisor med varamann. Ingen av disse kan ha styreverv.

 

 

§ 9 Korpsstyret

 

Korpsstyret administrerer og leder korpset, nedsetter arbeidskomiteer, forbereder alle saker som skal behandles på års- og medlemsmøter, og påser at vedtekter og vedtak blir fulgt. Styret forvalter korpsets midler og disponerer i samsvar med budsjettet til korpsets drift.

 

Styret fastsetter lønn og tilsetter dirigent og instruktører og sørger for nødvendige instrukser og arbeidsavtaler, som undertegnes av begge parter, og der leder eller nestleder undertegner for korpset.

 

Styret er ansvarlig for innhenting av politiattest der det er nødvendig. Styret har ansvar for interne økonomirutiner som sikrer forsvarlig økonomiforvaltning.

 

Styremøter holdes når styreleder finner det nødvendig, normalt en gang i måneden. Styremøter kan også holdes når minst to styremedlemmer forlanger det.

 

Styremøter er beslutningsdyktige når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. En av disse må være lederen eller nestlederen. Ved stemmelikhet er leders/nestleders stemme avgjørende.

 

Det skal være styreprotokoll der dato, deltakere, saker og vedtak framgår.

 

Dersom en ikke er blitt enige om annen arbeidsfordeling, jfr. § 8, er arbeidsfordelinga slik:

 

Ø  Styrets leder administrerer og leder styrearbeidet. Lederen attesterer regninger før utbetaling, og tegner korpset. Styret kan gi slike fullmakter også til andre.

 

Ø  Nestlederen bistår lederen, samt møter i støtteforeningens styremøter på vegne av korpset. Nestledere har et særskilt ansvar for samordning av aktiviteter og oppgaver mellom støtteforeningen og korpset, herunder utarbeiding av felles aktivitetskalender.

 

Ø  Sekretæren fører medlemslister og protokoll over alle styremøter.

 

Ø  Kassereren styrer korpsets kasse og fører løpende regnskap. Kassereren sørger for betaling av regninger i rett tid og inndrive fordringer i samsvar med korpsets vedtekter.

 

Ø  Korpslederne er ansvarlige for korpset under øvinger og opptredener. De fører frammøtelister og holder oversikt over tildeling av korpsets hederstegn og kretsens medaljer og beger. Sammen med materialforvalter sørger de for at nødvendige effekter tas med ved opptredener. De setter opp øvingslister, er kontaktpersoner ved fravær og ivaretar forholdet til instruktører.

 

Ø  Aspirantlederen har ansvaret for aspirantene under opptredener, og holder oversikt over og fordeler aspiranter til flagg-, maskot- og duskebærere.

 

Ø  Materialforvalteren fører oversikt over korpsets eiendeler, sørger for reparasjon av instrumenter og har hovedansvaret for at nødvendige effekter tas med ved opptredener.

 

Ø  Uniformsansvarlig fører tilsyn med og holder oversikt over uniformer og uniformseffekter. Videre er han ansvarlig for diplomer og hederstegn til årsfesten.

 

Ø  Arrangementsansvarlig har samordningsansvar for arrangementer og turer i korpsets regi.

 

Alle tillitsverv i korpset er ulønna, men faktiske utlegg dekkes etter bilag.

 

 

§ 10 Økonomi

 

Kontingenten, medregna eventuell søskenmoderasjon, fastsettes av årsmøtet, og gjelder fram til neste årsmøte om ikke annet blir bestemt. Det samme gjelder eventuelle vedtak om annen type betaling.

 

Kontingent innkreves for vår- og høstsemester. Dersom medlemmet slutter etter påbegynt semester, skal kontingent betales for hele semesteret.

 

Styret kan etter skriftlig søknad vedta kontingentfritak i spesielle tilfeller. Styret har også fullmakt til å nedsette kontingenten med inntil halvparten for barn av styrets medlemmer, medlemmer av støtteforeninga og andre som gjør en ekstraordinær innsats for korpset.

 

Manglende betaling av kontingent og avgifter i mer enn 6 måneder etter skriftlig påkrav, medfører at medlemmet ekskluderes.

 

 

§ 11 Medlemsmøter

 

Det bør holdes medlemsmøter i skoleåret. Styret kan forelegge saker for medlemsmøtet til veiledende avstemming.

 

 

§ 12 Hederstegn og stipend

 

a)             Lørenmedalje tildeles alle medlemmer i uniform.

b)             Hvit snor tildeles alle medlemmer etter 3 års medlemsskap i korpset.

c)             5-års medalje med navn tildeles medlemmer etter 5 års medlemsskap i korpset.

d)            Blå og hvit snor tildeles medlemmer etter 7 års medlemsskap i korpset.

e)             Lørenskjold med diplom tildeles når medlemmer av korpset slutter etter minimum 7 års aktivt medlemskap eller ved oppnådd aldersgrense.

f)              Kretsens medaljer tildeles spillende etter 3, 5 og 7 kretsstevner. Etter det 8. tildeles beger.

g)             Medlemmer innmeldt før fylte 16 år og som fullfører medlemskapet ved å delta fram til sommeren det året de fyller 19 år, får utdelt et musikkstipend på kr 5000.

 

 

§ 13 Vedtektsendringer m.m.

 

Endringer i korpsets vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet med 2/3 flertall blant de frammøtte, og må godkjennes av NMF før de kan gjelde.

 

Uenighet om tolking kan med vanlig flertall forelegges for kretsstyret med forbundsstyret i NMF som ankeinstans.

 

Vedtak om utmelding av NMF må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldinga må være skriftlig og sendes NMF via kretsen og seinest 15. november for at utmeldinga skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytinger, tilbud og verdier.

 

 

§ 14 Oppløsing

 

Vedtak om oppløsing av korpset eller permanent sammenslåing med andre korps, kan bare gjøres etter skriftlig avstemming på årsmøtet eller et ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall av samtlige som har stemmerett.

 

Oppløses korpset skal eiendeler oppbevares på skolen inntil nytt korps kan dannes. Årsmøtet velger et avviklingsstyre som bestyrer korpsets eiendeler i mellomtida.